g15
g16

Termeni pentru întelegerea regulamentului general de protecție

 

„date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

„prelucrare” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;

„restricționarea prelucrării” înseamnă marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora;

„operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern;

„persoană împuternicită de operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului;

„parte terță” înseamnă o persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau organism altul decât persoana vizată, operatorul, persoana împuternicită de operator și persoanele care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei împuternicite de operator, sunt autorizate să prelucreze date cu caracter personal;

„consimțământ” al persoanei vizate înseamnă orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate;

 

1. Scopurile, ce informații colectăm și temeiurile prelucrării datelor cu caracter personal

Comunicare prin email sau prin formularul de Contact de pe site-ul www.multitools.ro

 • Când trimiteți un mesaj la adresa de e-mail afișată pe site-ul nostru, sau trimiteți email prin intermediul paginii de contact de pe site-ul nostru, colectăm adresa dumneavoastră de e-mail, numele, localitatea, număr telefon și orice alte informații pe care le furnizați în acel e-mail.
 • Temei legal în vederea contractării: pentru a putea raspunde la întrebările și mesajele pe care le primim și pentru păstrarea evidenței corespondenței, pentru încheierea unui contract de colaborare sau pentru a demara procesul de angajare într-un contract la cererea dumneavoastră

Colectarea directă de informații prin contractarea serviciilor noastre la recepție sau caseriile din Showroom-ului S.C. MomentTools S.R.L. , moment în care colectăm datele dumneavoastră din cartea de identitate: nume, prenume, CNP, adresa.

 • Temei legal : executarea unui contract sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract

Colectarea de imagini video în cadrul Showroom-ului S.C. MomentTools S.R.L., prin Sistemul de supraveghere video

 • Temei legal: în scopul asigurării securității persoanelor și bunurilor, pazei și protecției în cadrul Showroom-ului S.C. MomentTools S.R.L.

 

2.Durata de stocare a datelor cu caracter personal

S.C. MomentTools S.R.L. a implementat măsuri tehnice și organizatorice pentru derularea procesului de colectare a datelor personale și a stabilit criteriile specifice pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal (inclusiv conform procedurilor noastre de arhivare). ​Vom înceta prelucrarea datelor cu caracter personal atunci când:

 • nu mai sunt necesare în mod rezonabil în scopurile enuntate
 • in functie de obligatiile noastre legale (ex. Pentru a mentine arhive contabile) sau orice altă bază legală pentru folosirea informațiilor (ex. Consimțământ, obligații contractuale, interese legitime)
 • atunci când vă retrageți consimțământul (dacă este cazul) Și nu există alte motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea în continuare de către S.C. MomentTools S.R.L. (inclusiv obligația legală) și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră.

 

3. Destinatarii datelor cu caracter personal

 • Pentru îndeplinirea scopurilor menționate mai sus, S.C. MomentTools S.R.L. folosește serviciile mai multor parteneri contractuali. Putem furniza datele dvs cu caracter personal catre parteneri contractuali, furnizori de servicii
 • O parte dintre aceștia sunt terte parti care nu au rolul de a prelucra datele cu caracter personal, dar pot avea acces la ele in vederea îndeplinirii obligațiilor lor sau în înteractiunea lor cu S.C. MomentTools S.R.L., dupa cum ar fi, furnizori de servicii de curierat, societăți de mentenanță tehnică, auditori financiari sau prestatori de servicii juridice.
 • Depunem toate eforturile să ne asigurăm că toate entitățile cu care colaborăm stocheaza datele dumneavoastra cu caracter personal in condiții de siguranța și securitate.

Datele cu caracter personal pot fi puse la dispoziție sau transmise unor parți terțe și în urmatoarele situații:

 • autorități publice, auditori sau instituții cu competențe în activități de control cu privire la activitățile sau activele societății, care solicită societății sa furnizeze informații, în baza obligațiilor legale care incumba societatea. Astfel de autorități publice sau instituții pot fi Agentia Natională de Administrare Fiscală, Ministerul de finanțe, Direcția Natională Anticorupție, unități ale Ministerului Afacerilor Interne, etc.
 • pentru îndeplinirea unei cerințe legale sau pentru protejarea drepturilor și activelor societății noastre sau ale altor entități sau persoane, după cum ar fi instanțele de judecată
 • părți terțe achizitoare, în masura în care care activitatea societații ar fi (total sau partial) transferată, iar datele cu caracter personal ale persoanelor vizate ar fi parte din activele reprezentând obiectul tranzacției.

 

4.Drepturi 

Citind și luând la cunostință politica de protecție, aveți urmatoarele drepturi garantate de lege și de S.C. MomentTools S.R.L.:

 • dreptul la acces și la informare cu privire la datele oferite
 • dreptul la comunicare și transparență a informațiilor
 • dreptul la rectificare, modificare și stergere a datelor
 • dreptul la portabilitatea datelor
 • dreptul la adresarea Autorității de Supraveghere (ANSPDCP) în caz de nerespectare legii sau încălcarea drepturilor oferite de legea protectiei datelor personale

Politica generală de protecție a datelor este actualizabilă. De aceea, va rugăm sa consultați această rubrică pentru a rămâne la curent cu schimbările de natură legislativă.

Pentru mai multe informații privind protecția datelor va rugăm consultați:

 • Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE
 • Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice;